(INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV)

Pre Parking House a.s. (ďalej len „PARKING HOUSE“) je mimoriadne dôležité transparentne poskytnúť Vám ako užívateľovi služieb webového portálu projektu „Podzemný parkovací dom a mestský park Kollárovo námestie Bratislava“ (ďalej len „Projekt“) všetky relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom sme pre Vás pripravili prehľad tých najdôležitejších údajov, s ktorými máte právo byť oboznámený. 

1. PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľ osobných údajov je subjekt, ktorému pri využívaní webového portálu PROJEKTU (Projektu.eu a Projektu.com)a súvisiacich služieb poskytujete svoje osobné údaje. Prevádzkovateľ určuje účely a spôsoby spracúvania osobných údajov, čo v praxi znamená, že rozhoduje o tom, akým spôsobom budú Vaše osobné údaje spracúvané v nižšie uvedených rámcoch. 

Kontaktné údaje 

Parking House a.s., IČO: 35 8334 59, so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava – Petržalka, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka č.: 4937/B.

Obchodné meno: Parking House a.s.

IČO: 35 833 459

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka č.: 4937/B

Sídlo: Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava – Petržalka

Konanie v mene spoločnosti: Dr. Milan Maštena – predseda predstavenstva 

E-mailová adresa: info@parkinghouse.sk

2. KANCELÁRIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Úlohou Kancelárie ochrany osobných údajov (DPO) je na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom v rozsahu úloh zodpovednej osoby poskytnúť odborné poradenstvo tak dotknutej osobe, ako aj prevádzkovateľovi pri monitorovaní dodržiavania ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o spracovaní osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.

Kontaktné údaje

Obchodné meno: Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.

IČO: 47 257 211

Sídlo: Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika

Registrový súd: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 103064/B

E-mailová adresa: gdpr@clg.sk

3. OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ PREVÁDZKOVATEĽOM

PARKING HOUSE spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby v kontexte využívania služieb na webovom portáli Projektu s prihliadnutím na naše zákonné povinnosti a ochranu súvisiacich oprávnených záujmov. Osobné údaje získavame výlučne od Vás, pričom ich správnosť v odôvodnených prípadoch za účelom ochrany dotknutých osôb overujeme aj z verejne dostupných zdrojov (napr. Finstat.sk, obchodný register, register účtovných závierok a pod.).

3A. Osobné údaje získavané pri registrácii na webovom portáli Projektu

Ak sa rozhodnete kontaktovať nás prostredníctvom webového portálu Projektu, poskytujete nám ako fyzická osoba nasledovné osobné údaje:

3B. Osobné údaje získavané pri nákupe na webovom portáli Projektu

Ak sa rozhodnete realizovať nákup produktu alebo služby na webovom portáli a/alebo vyjadriť záujem o také produkty alebo služby, poskytujete nám nasledovné osobné údaje:

3C. Osobné údaje získavané pri komunikácii s Vami

Vaše osobné údaje získavame aj pri vzájomnej e-mailovej alebo telefonickej komunikácii, kedy nám poskytujete predovšetkým Vaše meno a priezvisko, resp. užívateľské meno, e-mailovú adresu alebo mobilné číslo a prípadné iné údaje, potrebné na uzavretie príslušnej zmluvy v prípade Vášho záväzného záujmu.

3D. Ostatné osobné údaje získavané pri využívaní služieb webového portálu Projektu

Pri využívaní služieb, ktoré ponúka webový portál Projektu, môžu byť zhromažďované ďalšie osobné údaje, ktoré ste nám priamo neposkytli, ale k ich získaniu a spracúvaniu dochádza pasívne. Ide predovšetkým o IP adresu alebo typ internetového prehliadača, resp. malé dátové súbory známe ako Cookies, slúžiace na ďalšie zlepšovanie našich služieb v závislosti od Vašich individuálnych nastavení.

4. LEGITÍMNE (OPRÁVNENÉ) ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

4A. Poskytovanie služieb na webovom portáli Projektu

PARKING HOUSE spracúva Vaše osobné údaje za účelom vytvorenia optimálnych predpokladov prehliadania webového rozhrania a prípadného realizovania nadobudnutia Vami zvoleného produktu alebo služby, ktorú ste si na webových stránkach Projektu vybrali. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uskutočniť Vami zvolenú transakciu.

4B. Právny základ spracúvania

Právnym základom spracúvania je:

 • článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR, t.j. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
 • článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR, t.j. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa,
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, 
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 
 • všeobecné obchodné podmienky pre využívanie portálu a služieb Projektu.

4C. Marketingové účely

Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom zasielania ponúk, ktoré by Vás mohli zaujímať, najmä ak ste si túto možnosť zvolili prostredníctvom webového portálu PROJEKTU. O ponukách Vás budeme informovať najmä prostredníctvom e-mailovej správy alebo inej správy. Je Vaším právom sa rozhodnúť, či chcete dostávať marketingové správy, a to prostredníctvom svojho používateľského účtu, kliknutím na odkaz "odhlásiť odber" (alebo na odkaz so zodpovedajúcim významom) na konci našich e-mailových správ, alebo nám napíšte e-mail na adresu uvedenú vyššie .

4D. Právny základ spracúvania

Právnym základom spracúvania je článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR, t.j. ako dotknutá osoba ste vyjadrili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

4E. Predchádzanie podvodom

Osobné údaje poskytované pri objednávke produktu môžu byť použité na overenie, či nedochádza k neštandardným alebo malicióznym spôsobom registrácie či objednávania (napríklad objednanie veľkého množstva totožného produktu alebo služby na rovnaké osobné údaje pomocou rôznych účtov). Existuje oprávnený záujem na vykonanie takéhoto preskúmania, aby sa zabránilo zneužívajúcim konaniam a trestným činom.

4F. Právny základ spracúvania

Právnym základom spracúvania je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR, t.j.  spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

5. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame len tak dlho, ako je nevyhnutné na účely, ktoré sú uvedené vyššie, alebo tak dlho, aby sme splnili zákonné požiadavky. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, trvá spracúvanie po dobu, po ktorú trvá oprávnený záujem. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré prebieha na základe právneho titulu oprávneného záujmu, môžete kedykoľvek podať námietku.

6. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

PARKING HOUSE poskytuje  Vaše osobné údaje nasledovným kategóriám príjemcov:

6A. Obchodní reprezentanti

Z dôvodu značného záujmu o produkty a služby v rámci Projektu môže PARKING HOUSE využívať služby obchodných reprezentantov, ktorým v nevyhnutnom rozsahu poskytne Vaše údaje za účelom kontaktovania Vašej osoby, špecifikácie Vašich požiadaviek a záujmu a prípravy transakčných dokumentov do finálnej podoby.

6B. Poskytovateľ online marketingovej platformy - Mailchimp

Na účely neustáleho zlepšovania služieb v súvislosti s prevádzkou webového portálu Projektu, ako aj na účely informovania príslušných klientov a záujemcov, spracúvame Vaše osobné údaje v elektronickej podobe aj prostredníctvom online aplikácie Mailchimp, ktorá ich ukladá na serveri umiestnenom v USA. Má tak zároveň právne postavenie sprostredkovateľa, ktorému PARKING HOUSE určila účely a spôsob spracúvania Vašich osobných údajov. Sídlo spoločnosti je The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, teda Vaše osobné údaje sú prenášané do tretej krajiny. TÁTO SPOLOČNOSŤ VŠAK PODĽA ROZHODNUTIA EURÓPSKEJ KOMISIE ZARUČUJE PRIMERANÚ ÚROVEŇ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, NAKOĽKO JE SÚČASŤOU TZV. PRIVACY SHIELD. 

6C. Webhosting

V rámci webhostingu sa ukladajú osobné údaje spracúvané v súvislosti s prevádzkou webového portálu Projektu za účelom zabezpečenia jeho prevádzky. Údaje spracúvame zodpovedajúco na základe našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR a poskytovateľovi webhostingu poskytujeme Vaše osobné údaje v podobe digitálnych dát za účelom riadnej prevádzky webového portálu Projektu, ako aj šifrovania za účelom zlepšovania ochrany Vašich osobných údajov.

7. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uskutočňuje výlučne na základe Vami udeleného súhlasu.

8. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov sa uskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, a to v nevyhnutnom rozsahu na serveri poskytovateľa online marketingovej platformy Mailchimp v USA. TÁTO SPOLOČNOSŤ VŠAK PODĽA ROZHODNUTIA EURÓPSKEJ KOMISIE ZARUČUJE PRIMERANÚ ÚROVEŇ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, NAKOĽKO JE SÚČASŤOU TZV. PRIVACY SHIELD. 

9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

9A. Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o spracovaní osobných údajov, teda o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa takej dotknutej osoby akokoľvek týkajú, a ak tomu tak je, má taká dotknutá osoba právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • účely spracovania osobných údajov,
 • o názve príslušnej kategórie osobných údajov, ako aj o tom, či ide o osobitné kategórie osobných údajov, údaje týkajúce sa detí a/alebo údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky, 
 • o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, najmä pokiaľ ide o príjemcov v krajinách mimo Európskej Únie a/alebo o medzinárodné organizácie,
 • o predpokladanej dobe ukladania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
 • o existencii a rozsahu práva na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracovania osobných údajov, ako aj nižšie uvedeného práva namietať,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • o existencii automatizovaného rozhodovania a v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu,
 • o primeraných zárukách, ak sa osobné údaje prenášajú do krajín mimo Európskej Únie a/alebo o medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ poskytne takej dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa v súvislosti s takou osobou spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob; pokiaľ poskytnutie informácií vyžaduje vecné náklady na strane prevádzkovateľa, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci takým účelne vynaloženým vecným nákladom.

9B. Právo na opravu osobných údajov

Každá dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu uskutočnil opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Prevádzkovateľ na žiadosť oboznámi dotknutú osobu s uskutočnením opravy príslušných osobných údajov, a to Potvrdením o oprave osobných údajov a prípadne tiež príslušným spôsobom notifikuje príjemcov príslušných osobných údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. 

9C. Právo na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie)

Dotknutá osoba má právo žiadať u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu taký výmaz uskutočniť, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • príslušné osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním takých osobných údajov, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • dotknutá osoba uplatnila nižšie uvedené právo namietať v súlade s ustanoveniami nariadenia GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a politiky ochrany osobných údajov v znení neskorších predpisov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,osobné údaje sa spracúvali nezákonne,osobné údaje musia byť zlikvidované, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorým prevádzkovateľ podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dieťaťu.

Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a vznikne mu povinnosť ich výmazu, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení, podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracovanie takých osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ako aj ich akékoľvek kópie a/alebo repliky.

Prevádzkovateľ nie je povinný uskutočniť výmaz osobných údajov, pokiaľ ich spracúvanie je potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje ich spracúvanie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a/alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ak spracúvanie takých osobných údajov je uskutočňované na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo podľa príslušnej zmluvy so zdravotníckym pracovníkom, ktorý za podmienky existujúcej povinnosti mlčanlivosti také osobné údaje spracúva osobne a/alebo v rámci svojej zodpovednosti a/alebo prostredníctvom odbornej tretej osoby, nevyhnutné na účely: 
 • preventívneho alebo pracovného lekárstva, 
 • posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, 
 • lekárskej diagnózy, poskytovania zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti alebo liečby a/alebo 
 • riadenia systémov a služieb zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti,
 • nevyhnutne z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, najmä povinnosť mlčanlivosti,
 • na vedecké, historické, či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú primerané záruky, na účely archivácie vo verejnom záujme, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že poskytnutie takýchto informácií znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov spracúvania osobných údajov na takéto účely, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutú osobu s uskutočneným výmazom príslušných osobných údajov, a to Potvrdením o výmaze osobných údajov.

9D. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ uskutočnil obmedzenie spracovania osobných údajov, pokiaľ ide o niektorý z nasledujúcich prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracovanie osobných údajov je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti výmazu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely ich spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie akýchkoľvek právnych nárokov, a/alebo
 • dotknutá osoba uplatnila nižšie uvedené právo namietať, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa uskutočnilo obmedzenie spracovania osobných údajov, takéto osobné údaje sa s výnimkou ich ukladania spracúvajú len so súhlasom príslušnej dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby a/alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej Únie alebo jej členského Štátu.

Prevádzkovateľ oboznámi dotknutú osobu s uskutočnením obmedzenia spracovania osobných údajov predtým, ako bude obmedzenie spracovania osobných údajov zrušené, a to Potvrdením o obmedzení spracovania osobných údajov.

9E. Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, akokoľvek bránil, ak:

 • sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase dotknutej osoby, alebo je nevyhnutné na plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe jej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením takej zmluvy, a/alebo
 • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť osobných údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva na prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie). Právo na prenosnosť osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa nevzťahuje na ich spracúvanie, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ oboznámi dotknutú osobu s uskutočnením prenosu osobných údajov potvrdením o prenose osobných údajov.

9F. Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom také odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov uskutočnených na základe takého súhlasu pred jeho odvolaním.

9G. Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré sú vykonávané na: 

 • splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a/alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, a/alebo
 • na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a/alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa, 

a to vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených prípadoch.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej uskutočňovať spracúvanie osobných údajov, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti takému spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecké, historické, či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú primerané záruky, alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti takému spracúvaniu, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úloh z dôvodov verejného záujmu.

9H. Práva týkajúce sa automatizovaného rozhodovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo automatizované rozhodovanie, pokiaľ nejde o nasledovné prípady:

 • automatizované rozhodovanie je preukázateľne nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 • automatizované rozhodovanie je preukázateľne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorým prevádzkovateľ podlieha, a ktorými sa v tejto súvislosti zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • automatizované rozhodovanie je preukázateľne založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch, kedy je automatizované rozhodovanie preukázateľne nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a/alebo je založené na jej výslovnom súhlase, prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň v prípade: 

 • práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, 
 • práva vyjadriť svoje stanovisko a 
 • práva napadnúť rozhodnutie, ktoré je výsledkom automatizovaného rozhodovania.

Zakazuje sa automatizované rozhodovanie založené na osobitných kategóriách osobných údajov, a to aj v prípadoch, kedy je preukázateľne nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a/alebo je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby (týkajúceho sa automatizovaného rozhodovania), okrem prípadov, kedy:

 • bol daný výslovný súhlas dotknutej osoby na automatizované rozhodovanie týkajúce sa ktorejkoľvek osobitnej kategórie osobných údajov, a/alebo
 • automatizované rozhodovanie týkajúce sa príslušnej osobitnej kategórie osobných údajov je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom tieto dôvody musia byť primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú všetky zásady a podstatu ochrany osobných údajov a stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby.

9I. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia ochrany osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s nariadením GDPR. Dotknutá osoba má zároveň právo na účinný súdny prostriedok nápravy v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sa domnieva, že v dôsledku spracovania osobných údajov, ktoré sa jej týka, v rozpore s nariadením GDPR a/alebo zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov došlo k porušeniu jej práv.

Dozorným orgánom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk), pričom postup v konaní o ochrane osobných údajov je upravený ustanoveniami § 99 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.